A Modified Fast Thinning Algorithm of Handwriting Image Based on Binary Image
CAO Liangbin,YOU Liping,LIU Biyu,ZHANG Xuanyu,ZHOU Kaiqing,MO Liping
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (1): 29 -33 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.01.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ