Detection of Preservatives in Beverages Through Capillary Electrophoresis
CHEN Linqing,YANG Kun,SU Anmei,ZHONG Qingmei,WANG Yilin
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2017, (6): 69 -73 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.06.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ