A Delayed SLBQRS Network Virus Propagation Model
ZHAO Tao,QI Zijian,XIE Weijie,YI Guanjie,HU Jinjing,ZHANG Zizhen
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2017, (6): 16 -19 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.06.005

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ