Country Tour Design Through Analytic Hierarchy Process and Shortest Path Algorithm:A Case in Guzhang County, Xiangxi Autonomous Prefecture
LI Shuangfei,CHEN Zhuo,WANG Xianyun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2017, (5): 88 -91 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.05.018

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ