Timing Optimization of Urban Traffic Signal
WANG Lei,LI Kerong,TANG Hui,WANG Jiaojiao,SUN Yan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2017, (5): 35 -41 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.05.008

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ