Review of Theoretical Research on Rutile TiO2(011) Surface
YUAN Feng,LU Shixiang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2017, (4): 53 -58 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.04.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ