Design of UWB Patch Antenna with the Double Band-Notched Characteristics
XI Zaifang,TANG Zhijun,ZENG Zhihao,ZHAN Jie
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2017, (4): 42 -46 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.04.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ