Copper-Catalyzed Cyclization Reaction of N-Aryl Acrylamide and Acetone to Synthetize Indolone
DENG Youlin,YANG You,LI Liyang,WANG Liangneng,LI Zengzeng,FU Meiling,TANG Shi
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (5): 37 -41 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.05.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ