Traffic Monitoring and User Monitoring Scheme Based on Quantum Teleportation
HU Xiaohuan,ZHOU Xiaoqing,LI Zhiwei,ZHU Yuwei
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (5): 23 -26 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.05.006

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ