First-Principle Study of the Electronic and Optical Properties of Ti2O3
YUAN Feng,ZHANG Haifeng,LU Shixiang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (4): 45 -48 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.04.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ