Quantitative Raman Spectrum Analysis of Nanoparticle CeO2 Bond Relaxation
YANG Xuexuan,YANG Hong,LIAO Wenhu,YE Fuqiu,PENG Jinzhang,LI Lihua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (4): 11 -13 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.04.003

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ