Regional Image Interpolation Algorithms with Back-Propagation Artificial Neural Network
QIAN Yurong,YU Jiong,YING Changtian,YANG Xingyao
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (3): 28 -33 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.03.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ