Approaches for Mechanical Discipline to Serve Regional Development
ZHANG Zheng,YE Fuqiu,BI Rengui
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (2): 60 -63 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.02.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ