Establishing Key Cities in Wulingshan Mountainous Area:A Case Study of Jishou City
YANG Huaying,YAO Maohua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (2): 56 -59 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.02.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ