Enhancement of Half-Discrete Hilbert-Type Inequality with Non-Homogeneous Nuclear
SHI Yan-Ping, SHANG Xiao-Zhou
journal6 . 2016, (1): 14 -16 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.01.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ