Gaussian Curvature of Curved Surface and Gauss-Bonnet Formula
XING Jia-Sheng, YANG Xiao-Yuan, LUO Xiu-Hua
journal6 . 2016, (1): 1 -6 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.01.001

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ