Preliminary Analysis of Nutrients of the Plant Ingredients of  “Haocaibaba” in Xiangxi
ZHANG Xing, CHEN Xuan, CHEN Gong-Xi, LI Gui, WEI Hua
journal6 . 2015, (6): 72 -78 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2015.06.017

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ