Improved Intrusion Detection Algorithm Based on DCA
LEI Shi-Hua, DING Lei, LI Jian-Feng, ZENG Shui-Ling
journal6 . 2015, (6): 27 -29 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2015.06.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ