Preparing Technology of Nanoemulsion with Kiwi Linolenic Acid Oil
ZHANG Yongkang,HU Jiangyu,OUYANG Hui,SHEN Guoli,CHEN Gongxi,WANG Xiaoqing
journal6 . 2015, (4): 59 -63 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2015.04.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ