Catalytic Performance of Tungstate/Molybdate/Phosphotungstic/Phosphomolybdate Acid Bismuth Salt
HAN Yu-Zhe, WANG De-Hua, LI Da-Da, WANG Hong-Xiang, CAI Tie-Jun, DENG Qian
journal6 . 2015, (3): 61 -67 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2015.03.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ