Effect of Selenium Enriched Fertilizer on Yields and Selenium Content of Peanut
LI Hui, TANG Jian-Zhou, YOU Yong, YANG Ji-Hui, XU Bin
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2015, (2): 82 -85 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2015.02.016

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ