Derivation of Gaussian Equation Formulas of Surface Theory
XING Jia-Sheng, GAO Jian-Quan, LUO Xiu-Hua
journal6 . 2015, (2): 1 -7 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2015.02.001

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ