Study on Charge Distributions of Non-Metallic Borides by ABEEM???? Model
YANG Zhong-Zhi, WANG Jian-Jiang
journal6 . 2014, (6): 78 -82 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.06.019

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ