Properties of the Matrices of Type  A+XYH
YOU Xing-Zhong, QUAN Hong-Yue, XU Xue-Feng, YAN Xiao-Qiang, ZHAO Jian
journal6 . 2014, (6): 22 -23 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.06.006

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ