Determination of Zinc,Plumbum,and Chromium Contents in Akebia Trifoliate Peels by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry
TANG Xu-Wan, ZHOU Deng-Wei, LU Tao-Ling, GUO Hui-Qiong, OUYANG Yu-Zhu
journal6 . 2014, (5): 59 -62 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.05.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ