Application of Decision Tree in Bank Customer Classification
YIN Peng-Fei, OU Yun
journal6 . 2014, (5): 29 -32 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.05.008

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ