Robust Parameter Design Based on Varying Coefficient Non-Parametric Regression Model
JIANG Ying, YUAN Dai-Lin, LI Yu-Qi, LIU Miao-Miao
journal6 . 2014, (5): 22 -25 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.05.006

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ