Preparation of Conductive Polymer Composite PET Films by Plasma Inducement at the Low Temperature
ZHAO Li-Na, LI Xin, NIE Li-Jun, MENG Xian-Hui, WANG Ji-Ku
journal6 . 2014, (5): 55 -58 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.05.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ