Influence of Confining Pressure over Permeability of Fractured Maokou Limestone
WANG Xing-Hong, WAN Wen, DUAN Yan-Ping
journal6 . 2014, (4): 46 -49 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.04.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ