Relationship Between Establishment and Performance of Rural Banks:A Case Study in Hunan Province
BAI Nan, GAN Tian, ZHOU Hong-Wei, LI Xing-Yan-Yi
journal6 . 2014, (3): 84 -87 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.03.018

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ