Crop Pest Monitoring and Warning System Based on SOA
WANG Qing-Ren, PENG Qiong-Qiong, WU Yun-Zhi, GU Li-Chuan, LIU Ping, LE Yi, ZHANG You-Hua
journal6 . 2014, (3): 54 -58 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.03.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ