Biological Cell Image Segmentation Based on PCNN
ZHANG Xiao-Qin, YU Lie, LI Yi
journal6 . 2014, (1): 46 -49 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.01.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ