Water Meter Based on Binary Encoding Design
CHEN Yun, ZHOU Wu-Lei
journal6 . 2014, (1): 42 -45 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.01.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ