Optical Absorption of an Quantum Wells in Terahertz Plasmonic Microcavity
MI Xian-Wu, MENG Fan-Bin, WU Hong-Wei
journal6 . 2014, (1): 29 -35 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.01.008

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ