Synthesis and Fluorescence Spectra Analysis of 3-Mercaptopropionic Acid Stabilized CdSe Quantum Dots
WANG Yi-Lin, YANG Kun, LIU Sheng-Yan, MO Li-Shu, LI Huai-Mei
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2013, (6): 56 -60 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.06.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ