Research Advance in White Rot Fungi Assisted Pulping
ZHANG Xiang-Sheng, ZOU Xue-Dong, CHAI Xin-Yue
journal6 . 2013, (5): 82 -84 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.05.020

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ