Degree of Correlation Between Regional Low Carbon Economic Development and Land Use Changes:A Case Study of Changsha City
ZHANG Xin, ZHANG Yong, SU Ji-Kang, JIANG Wei
journal6 . 2013, (3): 78 -85 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.017

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ