Effect of Trolamine on the Positive Electrolyte  for Vanadium Redox Flow Batteries
HE Zhang-Xing, HE Yao-Yi, CHEN Chen, YANG Shuai, CHEN Wen-Cong, LIU Su-Qin, HE Zhen
journal6 . 2013, (3): 62 -65 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ