Robust Design for Handwheel Shoe Brake Linkage of Electric Mine Locomotive
WEN Ze-Jun, WANG Zhao-Bo, YUE Wen-Hui, YANG Shu-Yi, LIU Ai-Jun
journal6 . 2013, (3): 49 -54 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ