Analytical Study of ICI Cancellation in OFDM Systems
ZHANG Guo-Yuan, WANG Yan, HUANG Yuan-Ling
journal6 . 2013, (3): 45 -48 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ