Cluster Structure Stability Based Sub-Ring Algorithm over Multi-Hop Routing
ZHOU Jian-Qin, SHI Zhi-Yuan, ZHAO Ze-Mao
journal6 . 2013, (3): 15 -20 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ