Habitat and Sexual Reproductive System in Vesicularia Montagnei,a Rock Outcrop Moss in a Stream
LIU Bing, TIAN Qi-Jian, JIANG Yong-Dong, LEI Ting
journal6 . 2013, (4): 89 -92 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.019

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ