Influence of Habitat Inside and Outside Valley on Morphology and Cytology of Sambucus Chinensis
XU Liang, CHEN Gong-Xi, ZHANG Jie, ZHANG Dai-Gui, ZHU Qun-Ying
journal6 . 2013, (2): 77 -83 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.017

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ