Microbial Detoxification of Hexavalent Chromium from Chromium-Containing Slag
HE De-Wen, LIU Huan, JIANG Chong-Wen, DUAN Hao-Peng, LIU Lei
journal6 . 2013, (2): 72 -76 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.016

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ