Optimal Control of  Variable Air Volume  Systems
DENG Xiao-Fei, HUANG Guang-Ya, SONG Zhi-Guo, ZHANG Yin-Xing
journal6 . 2013, (2): 61 -63 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ