Digital Watermarking Algorithm Based on Block SVD in Wavelet Domain
YU Shuai-Zhen, YIN Shi-Shu, GAO Ling
journal6 . 2013, (2): 56 -60 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ