Experimental Study on Elliptically Polarized Light and Partially Polarized Light
WANG Xiao-Yun, DENG Ke, SUN Jing, HUANG Yong-Gang, WANG Zong-Cheng
journal6 . 2013, (2): 41 -45 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ