Computer Encoding and Fonts Creating of Bantang Hmong Language Characters
MO Li-Ping, ZHOU Kai-Qing, JIANG Xiao-Hui
journal6 . 2013, (2): 31 -35 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ