Applying Definited Integral with a Parameter to Prove the Wallis Formula
HE Yu-Bo, WANG Ya, LUO Si-Wen, PENG Li
journal6 . 2013, (2): 19 -21 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.02.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ