Power Management of Wireless Sensor Network Based on Network Coding
LIANG Ping-Yuan, HUANG Guang-Ya, LU Zhi, XU Qian
journal6 . 2013, (1): 56 -60 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.01.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ